Công trình lắp cửa chống muỗi nhà Anh Sanh – Quận 9